تعهد در خانواده بزرگ حمل و نقل سبب آسایش مردم شده است

تعهد در خانواده بزرگ حمل و نقل سبب آسایش مردم شده است
مدیرکل حمل و نقل و راهداری هرمزگان گفت: تعهد و اعتقاد و ایمان در خانواده بزرگ حمل و نقل کشور سبب آسایش و آرامش مردم شده است.

تعهد در خانواده بزرگ حمل و نقل سبب آسایش مردم شده است

مدیرکل حمل و نقل و راهداری هرمزگان گفت: تعهد و اعتقاد و ایمان در خانواده بزرگ حمل و نقل کشور سبب آسایش و آرامش مردم شده است.
تعهد در خانواده بزرگ حمل و نقل سبب آسایش مردم شده است

View more posts from this author