تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان قطعی شد/ فاضل بر مسند ریاست نشست

تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان قطعی شد/ فاضل بر مسند ریاست نشست
پس از گمانه‎زنی‎های بسیار تغییر تقی ریاحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان قطعی شد و عبدالرضا فاضل در آستانه سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مسند ریاست تکیه زد.

تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان قطعی شد/ فاضل بر مسند ریاست نشست

پس از گمانه‎زنی‎های بسیار تغییر تقی ریاحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان قطعی شد و عبدالرضا فاضل در آستانه سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مسند ریاست تکیه زد.
تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان قطعی شد/ فاضل بر مسند ریاست نشست

View more posts from this author