تغییر کاربری حمام تاریخی سالار زنجان

تغییر کاربری حمام تاریخی سالار زنجان
مشاور مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان از واگذاری حمام تاریخی سالار که به سفره خانه سنتی تغییر کاربری داده است به سرمایه‌گذاران به صورت استیجاری خبر داد.

تغییر کاربری حمام تاریخی سالار زنجان

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان از واگذاری حمام تاریخی سالار که به سفره خانه سنتی تغییر کاربری داده است به سرمایه‌گذاران به صورت استیجاری خبر داد.
تغییر کاربری حمام تاریخی سالار زنجان

اس ام اس جدید

View more posts from this author