تفسیر غلط قانون منجر به تأخیر در رسیدگی به امور مردم می‌شود

تفسیر غلط قانون منجر به تأخیر در رسیدگی به امور مردم می‌شود
استاندار کردستان گفت: گاهی اوقات برخی از کارمندان ادارات انجام وظایف را در چارچوب قانون طوری تفسیر می‌کنند که منجر به تأخیر در رسیدگی به امور مردم می‌شود.

تفسیر غلط قانون منجر به تأخیر در رسیدگی به امور مردم می‌شود

استاندار کردستان گفت: گاهی اوقات برخی از کارمندان ادارات انجام وظایف را در چارچوب قانون طوری تفسیر می‌کنند که منجر به تأخیر در رسیدگی به امور مردم می‌شود.
تفسیر غلط قانون منجر به تأخیر در رسیدگی به امور مردم می‌شود

دانلود سرا

View more posts from this author