تفکر امام خمینی(ره) برای تاسیس بسیج یک تفکر الهی بود/ 8سال دفاع مقدس آمیخته با نام بسیج و سپاه است

تفکر امام خمینی(ره) برای تاسیس بسیج یک تفکر الهی بود/ 8سال دفاع مقدس آمیخته با نام بسیج و سپاه است
دادستان بندرلنگه در رزمایش مدافعین حرم گفت: تفکر امام خمینی(ره) برای تاسیس بسیج یک تفکر الهی بود و 8سال دفاع مقدس آمیخته با نام بسیج و سپاه است.

تفکر امام خمینی(ره) برای تاسیس بسیج یک تفکر الهی بود/ 8سال دفاع مقدس آمیخته با نام بسیج و سپاه است

دادستان بندرلنگه در رزمایش مدافعین حرم گفت: تفکر امام خمینی(ره) برای تاسیس بسیج یک تفکر الهی بود و 8سال دفاع مقدس آمیخته با نام بسیج و سپاه است.
تفکر امام خمینی(ره) برای تاسیس بسیج یک تفکر الهی بود/ 8سال دفاع مقدس آمیخته با نام بسیج و سپاه است

View more posts from this author