تقدیر از ممنوعیت چادر خوابی در بستر رودخانه

تقدیر از ممنوعیت چادر خوابی در بستر رودخانه
مدیرکل پدافند غیر عامل استان قم گفت: با توجه به بارندگی‌ها، ممنوعیت چادر خوابی در بستر رودخانه را می‌توان از مهم‌ترین اقدامات شهرداری در نوروز امسال دانست چرا که موجب پیشگیری از بروز خطر شد.

تقدیر از ممنوعیت چادر خوابی در بستر رودخانه

مدیرکل پدافند غیر عامل استان قم گفت: با توجه به بارندگی‌ها، ممنوعیت چادر خوابی در بستر رودخانه را می‌توان از مهم‌ترین اقدامات شهرداری در نوروز امسال دانست چرا که موجب پیشگیری از بروز خطر شد.
تقدیر از ممنوعیت چادر خوابی در بستر رودخانه

تکنولوژی جدید

مجله اینترنتی

View more posts from this author