تقدیر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از حوزه بهره‌وری اوقاف خراسان جنوبی

تقدیر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از حوزه بهره‌وری اوقاف خراسان جنوبی
مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از معاون بهره‌وری اوقاف خراسان جنوبی تقدیر کرد.

تقدیر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از حوزه بهره‌وری اوقاف خراسان جنوبی

مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از معاون بهره‌وری اوقاف خراسان جنوبی تقدیر کرد.
تقدیر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از حوزه بهره‌وری اوقاف خراسان جنوبی

View more posts from this author