تقدیر مدیرکل استاندارد قزوین از خبرنگاران خبرگزاری فارس

تقدیر مدیرکل استاندارد قزوین از خبرنگاران خبرگزاری فارس
مدیرکل استاندارد استان قزوین با حضور در دفتر خبرگزاری فارس از خبرنگاران این خبرگزاری در قزوین تقدیر و تشکر کرد.

تقدیر مدیرکل استاندارد قزوین از خبرنگاران خبرگزاری فارس

مدیرکل استاندارد استان قزوین با حضور در دفتر خبرگزاری فارس از خبرنگاران این خبرگزاری در قزوین تقدیر و تشکر کرد.
تقدیر مدیرکل استاندارد قزوین از خبرنگاران خبرگزاری فارس

آلرژی و تغذیه

View more posts from this author