تلاش آمریکا برای نفوذ در کشور با ترویج سبک زندگی غربی/ مک‌دونالد در قلب تهران ایجاد شود فتح آمریکایی رخ می‌دهد

تلاش آمریکا برای نفوذ در کشور با ترویج سبک زندگی غربی/ مک‌دونالد در قلب تهران ایجاد شود فتح آمریکایی رخ می‌دهد
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: سبک زندگی آمریکایی با برنامه‌ها و تلاش‌های این کشور در حال رخنه کردن در سایر جوامع از جمله ایران است.

تلاش آمریکا برای نفوذ در کشور با ترویج سبک زندگی غربی/ مک‌دونالد در قلب تهران ایجاد شود فتح آمریکایی رخ می‌دهد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: سبک زندگی آمریکایی با برنامه‌ها و تلاش‌های این کشور در حال رخنه کردن در سایر جوامع از جمله ایران است.
تلاش آمریکا برای نفوذ در کشور با ترویج سبک زندگی غربی/ مک‌دونالد در قلب تهران ایجاد شود فتح آمریکایی رخ می‌دهد

ورزش و زندگی

View more posts from this author