تمدید تحریم‌ها علیه ایران نقض برجام است/ باید فتنه‌شناس باشیم

تمدید تحریم‌ها علیه ایران نقض برجام است/ باید فتنه‌شناس باشیم
امام جمعه همدان گفت: طبق فرمایش رهبری تمدید تحریم‌ها نقض برجام است.

تمدید تحریم‌ها علیه ایران نقض برجام است/ باید فتنه‌شناس باشیم

امام جمعه همدان گفت: طبق فرمایش رهبری تمدید تحریم‌ها نقض برجام است.
تمدید تحریم‌ها علیه ایران نقض برجام است/ باید فتنه‌شناس باشیم

View more posts from this author