تمدید تحریم‌ها نقض برجام بود/ آمریکایی‌ها به دنبال نفوذ در ایران هستند

تمدید تحریم‌ها نقض برجام بود/ آمریکایی‌ها به دنبال نفوذ در ایران هستند
امام جمعه قهستان با بیان اینکه تمدید تحریم‌ها نقض برجام بود، گفت: آمریکایی‌ها به دنبال نفوذ در ایران هستند.

تمدید تحریم‌ها نقض برجام بود/ آمریکایی‌ها به دنبال نفوذ در ایران هستند

امام جمعه قهستان با بیان اینکه تمدید تحریم‌ها نقض برجام بود، گفت: آمریکایی‌ها به دنبال نفوذ در ایران هستند.
تمدید تحریم‌ها نقض برجام بود/ آمریکایی‌ها به دنبال نفوذ در ایران هستند

View more posts from this author