تنها راه علاج و خروج از همه مشکلات کشور رسیدن به خودباوری است

تنها راه علاج و خروج از همه مشکلات کشور رسیدن به خودباوری است
امام جمعه لنده گفت: تنها راه علاج و خروج از همه مشکلات کشور رسیدن به خودباوری مدنظر رهبری بوده و هیچ برجامی نمی‌تواند مشکلات ما را برطرف کند.

تنها راه علاج و خروج از همه مشکلات کشور رسیدن به خودباوری است

امام جمعه لنده گفت: تنها راه علاج و خروج از همه مشکلات کشور رسیدن به خودباوری مدنظر رهبری بوده و هیچ برجامی نمی‌تواند مشکلات ما را برطرف کند.
تنها راه علاج و خروج از همه مشکلات کشور رسیدن به خودباوری است

View more posts from this author