تهیه جهیزیه برای زوجین محروم نیاز امروز جامعه است

تهیه جهیزیه برای زوجین محروم نیاز امروز جامعه است
رئیس اوقاف شهرستان همدان با بیان اینکه تهیه جهیزیه برای زوجینی که توانایی مالی ندارند از جمله نیازهای امروز وقف است، گفت: در این زمینه کمی با مشکل مواجه هستیم.

تهیه جهیزیه برای زوجین محروم نیاز امروز جامعه است

رئیس اوقاف شهرستان همدان با بیان اینکه تهیه جهیزیه برای زوجینی که توانایی مالی ندارند از جمله نیازهای امروز وقف است، گفت: در این زمینه کمی با مشکل مواجه هستیم.
تهیه جهیزیه برای زوجین محروم نیاز امروز جامعه است

View more posts from this author