توزیع 11 دستگاه آمبولانس در پایگاه‌های پیش‌بیمارستانی همدان

توزیع 11 دستگاه آمبولانس در پایگاه‌های پیش‌بیمارستانی همدان
رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان از توزیع 11 دستگاه آمبولانس جدید بین پایگاه‎های پیش‌بیمارستانی همدان خبر داد.

توزیع 11 دستگاه آمبولانس در پایگاه‌های پیش‌بیمارستانی همدان

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی همدان از توزیع 11 دستگاه آمبولانس جدید بین پایگاه‎های پیش‌بیمارستانی همدان خبر داد.
توزیع 11 دستگاه آمبولانس در پایگاه‌های پیش‌بیمارستانی همدان

طاووس موزیک

View more posts from this author