توسعه مراکز نیکوکاری از برنامه‌های کمیته امداد شیروان است

توسعه مراکز نیکوکاری از برنامه‌های کمیته امداد شیروان است
رئیس کمیته امداد امام خمینی شیروان گفت: توسعه و تقویت مراکز نیکوکاری از برنامه‌های کمیته امداد شیروان است.

توسعه مراکز نیکوکاری از برنامه‌های کمیته امداد شیروان است

رئیس کمیته امداد امام خمینی شیروان گفت: توسعه و تقویت مراکز نیکوکاری از برنامه‌های کمیته امداد شیروان است.
توسعه مراکز نیکوکاری از برنامه‌های کمیته امداد شیروان است

دانلود موزیک

View more posts from this author