توسعه و پیشرفت اقتصادی زنجان نیازمند عزمی جدی است

توسعه و پیشرفت اقتصادی زنجان نیازمند عزمی جدی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: برای عملیاتی کردن برنامه‌های مشخص به منظور توسعه و پیشرفت اقتصادی استان زنجان، نیاز به عزم و اراده جدی داریم.

توسعه و پیشرفت اقتصادی زنجان نیازمند عزمی جدی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان گفت: برای عملیاتی کردن برنامه‌های مشخص به منظور توسعه و پیشرفت اقتصادی استان زنجان، نیاز به عزم و اراده جدی داریم.
توسعه و پیشرفت اقتصادی زنجان نیازمند عزمی جدی است

بازی

View more posts from this author