تولید بذر سیب‌زمینی از طریق کشت بافت در آینده‌ای نزدیک / شهرضا مرکز تولید نشای صیفی‌جات در کشور است

تولید بذر سیب‌زمینی از طریق کشت بافت در آینده‌ای نزدیک / شهرضا مرکز تولید نشای صیفی‌جات در کشور است
فرماندار شهرضا گفت: در شهرضا باغ مادری بزرگی برای تولیدات کشاورزی وجود دارد که برای کل کشور گونه‌های بومی تولید می‌کند.

تولید بذر سیب‌زمینی از طریق کشت بافت در آینده‌ای نزدیک / شهرضا مرکز تولید نشای صیفی‌جات در کشور است

فرماندار شهرضا گفت: در شهرضا باغ مادری بزرگی برای تولیدات کشاورزی وجود دارد که برای کل کشور گونه‌های بومی تولید می‌کند.
تولید بذر سیب‌زمینی از طریق کشت بافت در آینده‌ای نزدیک / شهرضا مرکز تولید نشای صیفی‌جات در کشور است

اخبار جهان

View more posts from this author