تولید 4 درصد از گوشت قرمز کشور در کرمانشاه

تولید 4 درصد از گوشت قرمز کشور در کرمانشاه
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه قرار است در برنامه 6 توسعه 10 درصد از تولیدات دامی کشور در این استان تولید شود،گفت: هم‌اکنون استان کرمانشاه چهار درصد از گوشت قرمز کشور را تولید می‌کند.

تولید 4 درصد از گوشت قرمز کشور در کرمانشاه

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه قرار است در برنامه 6 توسعه 10 درصد از تولیدات دامی کشور در این استان تولید شود،گفت: هم‌اکنون استان کرمانشاه چهار درصد از گوشت قرمز کشور را تولید می‌کند.
تولید 4 درصد از گوشت قرمز کشور در کرمانشاه

اسکای نیوز

View more posts from this author