تپه‌های شنی ریگان ظرفیت گردشگری خوبی در شرق کرمان ایجاد کرده‌اند

تپه‌های شنی ریگان ظرفیت گردشگری خوبی در شرق کرمان ایجاد کرده‌اند
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: بلندترین تپه‌های شنی دنیا در ریگان ظرفیت گردشگری خوبی در شرق استان کرمان ایجاد کرده‌اند.

تپه‌های شنی ریگان ظرفیت گردشگری خوبی در شرق کرمان ایجاد کرده‌اند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: بلندترین تپه‌های شنی دنیا در ریگان ظرفیت گردشگری خوبی در شرق استان کرمان ایجاد کرده‌اند.
تپه‌های شنی ریگان ظرفیت گردشگری خوبی در شرق کرمان ایجاد کرده‌اند

cars

ابزار رسانه

View more posts from this author