تکریم معلمان نشان‌ از پویایی جامعه و زنده بودن آرمان‌های ارزشی دارد

تکریم معلمان نشان‌ از پویایی جامعه و زنده بودن آرمان‌های ارزشی دارد
آیت‌الله مظاهری گفت: تکریم معلمان، اساتید و آموزگاران نشان‌ از پویایی فکری و فرهنگی یک جامعه و زنده بودن آرمان‌های ارزشی در آن دارد.

تکریم معلمان نشان‌ از پویایی جامعه و زنده بودن آرمان‌های ارزشی دارد

آیت‌الله مظاهری گفت: تکریم معلمان، اساتید و آموزگاران نشان‌ از پویایی فکری و فرهنگی یک جامعه و زنده بودن آرمان‌های ارزشی در آن دارد.
تکریم معلمان نشان‌ از پویایی جامعه و زنده بودن آرمان‌های ارزشی دارد

گروه تلگرام

View more posts from this author