تکمیل بیمارستان آیت‌الله بروجردی نیازمند اعتبار 26 میلیارد تومانی است

تکمیل بیمارستان آیت‌الله بروجردی نیازمند اعتبار 26 میلیارد تومانی است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تکمیل پروژه بیمارستان درحال ساخت آیت‌الله بروجردی نیازمند تامین اعتبار 26 میلیارد تومانی است.

تکمیل بیمارستان آیت‌الله بروجردی نیازمند اعتبار 26 میلیارد تومانی است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تکمیل پروژه بیمارستان درحال ساخت آیت‌الله بروجردی نیازمند تامین اعتبار 26 میلیارد تومانی است.
تکمیل بیمارستان آیت‌الله بروجردی نیازمند اعتبار 26 میلیارد تومانی است

باران دانلود

View more posts from this author