تیم شهرداری اردبیل با آرامش و اعتماد به نفس به بقا در لیگ یک امیدوار است

تیم شهرداری اردبیل با آرامش و اعتماد به نفس به بقا در لیگ یک امیدوار است
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل گفت: تیم شهرداری اردبیل نیاز به آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دارد تا حضورش را در لیگ یک تثبیت کند.

تیم شهرداری اردبیل با آرامش و اعتماد به نفس به بقا در لیگ یک امیدوار است

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل گفت: تیم شهرداری اردبیل نیاز به آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دارد تا حضورش را در لیگ یک تثبیت کند.
تیم شهرداری اردبیل با آرامش و اعتماد به نفس به بقا در لیگ یک امیدوار است

بک لینک

View more posts from this author