جاذبه‎های طبیعی گلستان بیشترین جازبه برای بازدید گردشگران

جاذبه‎های طبیعی گلستان بیشترین جازبه برای بازدید گردشگران
از ابتدای آغاز به کار ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان تا روز ششم فرودین 776 هزار و 48 نفر از جاذبه‌های گردشگری استان بازدید کرده‌اند که بیشترین بازدید مربوط به جاذبه‎های طبیعی با 539 هزار و 261 بازدید بوده است.

جاذبه‎های طبیعی گلستان بیشترین جازبه برای بازدید گردشگران

از ابتدای آغاز به کار ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان تا روز ششم فرودین 776 هزار و 48 نفر از جاذبه‌های گردشگری استان بازدید کرده‌اند که بیشترین بازدید مربوط به جاذبه‎های طبیعی با 539 هزار و 261 بازدید بوده است.
جاذبه‎های طبیعی گلستان بیشترین جازبه برای بازدید گردشگران

شهر خبر

اسکای نیوز

View more posts from this author