جاورده با 118 میلی‌متر صدرنشین بارندگی‌ها در کهگیلویه و بویراحمد/ حاجت کشاورزان روا شد

جاورده با 118 میلی‌متر صدرنشین بارندگی‌ها در کهگیلویه و بویراحمد/ حاجت کشاورزان روا شد
در بارندگی‌های دیروز و امروز کهگیلویه و بویراحمد بیشترین بارش‌ها مربوط به جاورده از توابع قلعه‌رئیسی بوده است.

جاورده با 118 میلی‌متر صدرنشین بارندگی‌ها در کهگیلویه و بویراحمد/ حاجت کشاورزان روا شد

در بارندگی‌های دیروز و امروز کهگیلویه و بویراحمد بیشترین بارش‌ها مربوط به جاورده از توابع قلعه‌رئیسی بوده است.
جاورده با 118 میلی‌متر صدرنشین بارندگی‌ها در کهگیلویه و بویراحمد/ حاجت کشاورزان روا شد

View more posts from this author