جایگاه حوزه علمیه کاشان هم‌رده حوزه قم است

جایگاه حوزه علمیه کاشان هم‌رده حوزه قم است
مدیر حوزه علمیه کاشان گفت: حوزه علمیه کاشان، به‌ عنوان سرریز قم محسوب شود و کاشان ظرفیت برابری با قم را دارد.

جایگاه حوزه علمیه کاشان هم‌رده حوزه قم است

مدیر حوزه علمیه کاشان گفت: حوزه علمیه کاشان، به‌ عنوان سرریز قم محسوب شود و کاشان ظرفیت برابری با قم را دارد.
جایگاه حوزه علمیه کاشان هم‌رده حوزه قم است

خبرگزاری اصفهان

View more posts from this author