جای خالی امکانات تفریحی در ریگان/ تنها پارک ریگان در محاصره ساخت‌وساز

جای خالی امکانات تفریحی در ریگان/ تنها پارک ریگان در محاصره ساخت‌وساز
شهرستان ریگان به عنوان یکی از شهرستان‎های محروم استان کرمان فاقد امکانات تفریحی و رفاهی برای شهروندان است.

جای خالی امکانات تفریحی در ریگان/ تنها پارک ریگان در محاصره ساخت‌وساز

شهرستان ریگان به عنوان یکی از شهرستان‎های محروم استان کرمان فاقد امکانات تفریحی و رفاهی برای شهروندان است.
جای خالی امکانات تفریحی در ریگان/ تنها پارک ریگان در محاصره ساخت‌وساز

View more posts from this author