جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش در اردبیل برگزار می‌شود

جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش در اردبیل برگزار می‌شود
مسؤول روابط عمومی هیأت بسکتبال اردبیل گفت: جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش استان اردبیل فردا برگزار می‌شود.

جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش در اردبیل برگزار می‌شود

مسؤول روابط عمومی هیأت بسکتبال اردبیل گفت: جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش استان اردبیل فردا برگزار می‌شود.
جشنواره همگانی استعدادیابی ورزش در اردبیل برگزار می‌شود

View more posts from this author