جشن بزرگ نیمه شعبان در پارک ملت شهرکرد برگزار می‌شود

جشن بزرگ نیمه شعبان در پارک ملت شهرکرد برگزار می‌شود
شهردار شهرکرد گفت: جشن بزرگ نیمه شعبان در پارک ملت این شهر برگزار می‌شود.

جشن بزرگ نیمه شعبان در پارک ملت شهرکرد برگزار می‌شود

شهردار شهرکرد گفت: جشن بزرگ نیمه شعبان در پارک ملت این شهر برگزار می‌شود.
جشن بزرگ نیمه شعبان در پارک ملت شهرکرد برگزار می‌شود

بازی

View more posts from this author