جهاد دانشگاهی حلقه سوم آموزش است

جهاد دانشگاهی حلقه سوم آموزش است
رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری گفت: جهاد دانشگاهی حلقه سوم آموزش کشور است که در گسترش علم در این استان نیز تاثیر بسزایی دارد.

جهاد دانشگاهی حلقه سوم آموزش است

رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری گفت: جهاد دانشگاهی حلقه سوم آموزش کشور است که در گسترش علم در این استان نیز تاثیر بسزایی دارد.
جهاد دانشگاهی حلقه سوم آموزش است

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author