حادثه در کمپ مسافران نوروزی دیلم به خیر گذشت

حادثه در کمپ مسافران نوروزی دیلم به خیر گذشت
مسئول اورژانس 115 دیلم گفت: اقدام به‌ موقع تکنسین‌های اورژانس ساحلی دیلم از بروز حادثه‌ای بزرگ‌تر در محل اسکان مسافران نوروزی جلوگیری کرد.

حادثه در کمپ مسافران نوروزی دیلم به خیر گذشت

مسئول اورژانس 115 دیلم گفت: اقدام به‌ موقع تکنسین‌های اورژانس ساحلی دیلم از بروز حادثه‌ای بزرگ‌تر در محل اسکان مسافران نوروزی جلوگیری کرد.
حادثه در کمپ مسافران نوروزی دیلم به خیر گذشت

فانتزی

تکنولوژی جدید

View more posts from this author