حال بد صنعت بروجرد از نگاه برخی مسئولان خوب است!

حال بد صنعت بروجرد از نگاه برخی مسئولان خوب است!
اگر چه بر اساس آمارها و شواهد حاکم بر واحدهای صنعتی، حوزه تولید و صنعت بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست داده است، برخی مسئولان تفسیر متفاوتی از این واقعیت دارند.

حال بد صنعت بروجرد از نگاه برخی مسئولان خوب است!

اگر چه بر اساس آمارها و شواهد حاکم بر واحدهای صنعتی، حوزه تولید و صنعت بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست داده است، برخی مسئولان تفسیر متفاوتی از این واقعیت دارند.
حال بد صنعت بروجرد از نگاه برخی مسئولان خوب است!

View more posts from this author