حجب و حیا یکی از جلوه‌های معنوی حضرت معصومه(س) بود

حجب و حیا یکی از جلوه‌های معنوی حضرت معصومه(س) بود
امام جمعه اسالم گفت: حجب و حیا یکی از جلوه‌های معنوی حضرت معصومه(س) بود.

حجب و حیا یکی از جلوه‌های معنوی حضرت معصومه(س) بود

امام جمعه اسالم گفت: حجب و حیا یکی از جلوه‌های معنوی حضرت معصومه(س) بود.
حجب و حیا یکی از جلوه‌های معنوی حضرت معصومه(س) بود

سپهر نیوز

View more posts from this author