حدود 30 هزار نفر در سیرجان اسکان یافتند

حدود 30 هزار نفر در سیرجان اسکان یافتند
مسئول ستاد اسکان نوروزی سیرجان از اسکان حدود 30 هزار نفر در این شهرستان طی هفته گذشته خبر داد.

حدود 30 هزار نفر در سیرجان اسکان یافتند

مسئول ستاد اسکان نوروزی سیرجان از اسکان حدود 30 هزار نفر در این شهرستان طی هفته گذشته خبر داد.
حدود 30 هزار نفر در سیرجان اسکان یافتند

اخبار

مجله اتومبیل

View more posts from this author