حذف یارانه ۵۵ هزار سرپرست خانوار در البرز

حذف یارانه ۵۵ هزار سرپرست خانوار در البرز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، از حذف یارانه ۵۵ هزار سرپرست خانوار پردرآمد در این استان خبر داد.

حذف یارانه ۵۵ هزار سرپرست خانوار در البرز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، از حذف یارانه ۵۵ هزار سرپرست خانوار پردرآمد در این استان خبر داد.
حذف یارانه ۵۵ هزار سرپرست خانوار در البرز

View more posts from this author