حرکت ارزشی شهیدان مدافع حرم بیانگر عزم راسخ ملت ایران در دفاع از ارزش‌هاست

حرکت ارزشی شهیدان مدافع حرم بیانگر عزم راسخ ملت ایران در دفاع از ارزش‌هاست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت ارزشی شهیدان مدافع حرم بیانگر عزم راسخ ملت ایران در دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

حرکت ارزشی شهیدان مدافع حرم بیانگر عزم راسخ ملت ایران در دفاع از ارزش‌هاست

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت ارزشی شهیدان مدافع حرم بیانگر عزم راسخ ملت ایران در دفاع از ارزش‌های اسلامی است.
حرکت ارزشی شهیدان مدافع حرم بیانگر عزم راسخ ملت ایران در دفاع از ارزش‌هاست

View more posts from this author