حریم «کهنه قلعه مشگین‌شهر» و سنگ نوشته «باغ نوروز» تعیین شد

حریم «کهنه قلعه مشگین‌شهر» و سنگ نوشته «باغ نوروز» تعیین شد
سرپرست معاونت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: مقررات عرصه و حریم آثار تاریخی «کهنه قلعه شهرستان مشگین‌شهر» و سنگ نوشته ساسانی «باغ نوروز» در کمیته تعیین حرایم دفتر ثبت آثار تاریخی به تصویب رسید.

حریم «کهنه قلعه مشگین‌شهر» و سنگ نوشته «باغ نوروز» تعیین شد

سرپرست معاونت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: مقررات عرصه و حریم آثار تاریخی «کهنه قلعه شهرستان مشگین‌شهر» و سنگ نوشته ساسانی «باغ نوروز» در کمیته تعیین حرایم دفتر ثبت آثار تاریخی به تصویب رسید.
حریم «کهنه قلعه مشگین‌شهر» و سنگ نوشته «باغ نوروز» تعیین شد

View more posts from this author