حضور بانوان کاراته‌کای خراسان جنوبی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

حضور بانوان کاراته‌کای خراسان جنوبی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور
در مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک کیوکوشین IKU 25 بانوی کاراته‌کای خراسان جنوبی در مقابل ملی‌پوشان برای کسب مدال رنگی مبارزه می‌کنند.

حضور بانوان کاراته‌کای خراسان جنوبی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

در مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک کیوکوشین IKU 25 بانوی کاراته‌کای خراسان جنوبی در مقابل ملی‌پوشان برای کسب مدال رنگی مبارزه می‌کنند.
حضور بانوان کاراته‌کای خراسان جنوبی در مسابقات کاراته قهرمانی کشور

View more posts from this author