حضور بیش از 600 دانش‌آموز در مسابقات ورزشی بهزیستی

حضور بیش از 600 دانش‌آموز در مسابقات ورزشی بهزیستی
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حضور بیش از 600 دانش‌آموز بهزیستی در مسابقات ورزشی اشاره کرد و گفت: این مسابقات در 6 گروه ورزشی در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر در حال برگزاری است.

حضور بیش از 600 دانش‌آموز در مسابقات ورزشی بهزیستی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حضور بیش از 600 دانش‌آموز بهزیستی در مسابقات ورزشی اشاره کرد و گفت: این مسابقات در 6 گروه ورزشی در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر در حال برگزاری است.
حضور بیش از 600 دانش‌آموز در مسابقات ورزشی بهزیستی

کیمیا دانلود

View more posts from this author