حضور جوانان در مناطق محروم روحیه‌بخش محرومان است/ کارهای جهادی زمینه‌ساز انتقال تجربه است

حضور جوانان در مناطق محروم روحیه‌بخش محرومان است/ کارهای جهادی زمینه‌ساز انتقال تجربه است
فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی حضور جوانان در مناطق محروم را عامل روحیه‌بخشی به مردم این مناطق و خودسازی برای جوانان دانست.

حضور جوانان در مناطق محروم روحیه‌بخش محرومان است/ کارهای جهادی زمینه‌ساز انتقال تجربه است

فرمانده سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی حضور جوانان در مناطق محروم را عامل روحیه‌بخشی به مردم این مناطق و خودسازی برای جوانان دانست.
حضور جوانان در مناطق محروم روحیه‌بخش محرومان است/ کارهای جهادی زمینه‌ساز انتقال تجربه است

View more posts from this author