حضور دو تیم از کردستان در سوپر لیگ کاراته بانوان کشور

حضور دو تیم از کردستان در سوپر لیگ کاراته بانوان کشور
رقابت‌های سوپر لیگ کاراته بانوان کشور از فردا آعاز خواهد شد و تیم‌های هیأت کاراته استان و برسام سنندج به عنوان نماینده کردستان در این مسابقات حضور دارند.‌ ‌

حضور دو تیم از کردستان در سوپر لیگ کاراته بانوان کشور

رقابت‌های سوپر لیگ کاراته بانوان کشور از فردا آعاز خواهد شد و تیم‌های هیأت کاراته استان و برسام سنندج به عنوان نماینده کردستان در این مسابقات حضور دارند.‌ ‌
حضور دو تیم از کردستان در سوپر لیگ کاراته بانوان کشور

View more posts from this author