حضور رئیس اورژانس کشور در جمع خانواده جان‌باختگان سانحه سقوط بالگرد

حضور رئیس اورژانس کشور در جمع خانواده جان‌باختگان سانحه سقوط بالگرد
رئیس اورژانس کشور صبح امروز پس از سانحه سقوط بالگرد اورژانس هوایی فارس در جمع خانواده جان‌باختگان سانحه و کارکنان اورژانس فارس حضور یافت.

حضور رئیس اورژانس کشور در جمع خانواده جان‌باختگان سانحه سقوط بالگرد

رئیس اورژانس کشور صبح امروز پس از سانحه سقوط بالگرد اورژانس هوایی فارس در جمع خانواده جان‌باختگان سانحه و کارکنان اورژانس فارس حضور یافت.
حضور رئیس اورژانس کشور در جمع خانواده جان‌باختگان سانحه سقوط بالگرد

خبر جدید

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author