حضور سفیر بلغارستان در کهگیلویه و بویراحمد

حضور سفیر بلغارستان در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد از سفر دو روزه سفیر بلغارستان به استان خبر داد و گفت: این سفر با هدف کمک به توسعه صادرات و رونق اقتصادی استان انجام خواهد شد.

حضور سفیر بلغارستان در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد از سفر دو روزه سفیر بلغارستان به استان خبر داد و گفت: این سفر با هدف کمک به توسعه صادرات و رونق اقتصادی استان انجام خواهد شد.
حضور سفیر بلغارستان در کهگیلویه و بویراحمد

View more posts from this author