حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان دیر

حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان دیر
مسؤول فرهنگی اجتماعی سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر از حضور کاروان زیر سایه خورشید در این شهرستان خبر داد.

حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان دیر

مسؤول فرهنگی اجتماعی سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر از حضور کاروان زیر سایه خورشید در این شهرستان خبر داد.
حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان دیر

View more posts from this author