حضور 6 دو و میدانی‌کار قم در تیم‌های ملی / 24 مدال دو و میدانی برای ورزش قم

حضور 6 دو و میدانی‌کار قم در تیم‌های ملی / 24 مدال دو و میدانی برای ورزش قم
هیئت دو و میدانی تنها هیئت ورزشی استان قم است که امکان برخورداری ورزش قم از سهمیه مهمترین رویداد ورزشی جهان در سال 2016 را فراهم می‌کند.

حضور 6 دو و میدانی‌کار قم در تیم‌های ملی / 24 مدال دو و میدانی برای ورزش قم

هیئت دو و میدانی تنها هیئت ورزشی استان قم است که امکان برخورداری ورزش قم از سهمیه مهمترین رویداد ورزشی جهان در سال 2016 را فراهم می‌کند.
حضور 6 دو و میدانی‌کار قم در تیم‌های ملی / 24 مدال دو و میدانی برای ورزش قم

اخبار دنیای تکنولوژی

تکست آهنگ

View more posts from this author