حماسه عاشورایی صیاد تانک‌‌های بعثی در 9 خرداد 66

حماسه عاشورایی صیاد تانک‌‌های بعثی در 9 خرداد 66
امروز نهم خرداد سالروز شهادت سردار شهید سپهدار امدادی‌فر معروف به صیاد تانک است که در سال 66 به آرزوی دیرینه خود رسید.

حماسه عاشورایی صیاد تانک‌‌های بعثی در 9 خرداد 66

امروز نهم خرداد سالروز شهادت سردار شهید سپهدار امدادی‌فر معروف به صیاد تانک است که در سال 66 به آرزوی دیرینه خود رسید.
حماسه عاشورایی صیاد تانک‌‌های بعثی در 9 خرداد 66

تلگرام

View more posts from this author