حمام علیقلی آقا موزه‌ای با قدمت صفویه در محله بیدآباد

حمام علیقلی آقا موزه‌ای با قدمت صفویه در محله بیدآباد
موزه حمام علیقلی آقا به عنوان موزه‌ای با قدمت صفویه در محله بیدآباد مورد بازدید شهروندان قرار می‌گیرد؛ حمامی که در آن می‌توان به وضوح، زیبایی هنر و معماری ایرانی اسلامی را مشاهده کرد.

حمام علیقلی آقا موزه‌ای با قدمت صفویه در محله بیدآباد

موزه حمام علیقلی آقا به عنوان موزه‌ای با قدمت صفویه در محله بیدآباد مورد بازدید شهروندان قرار می‌گیرد؛ حمامی که در آن می‌توان به وضوح، زیبایی هنر و معماری ایرانی اسلامی را مشاهده کرد.
حمام علیقلی آقا موزه‌ای با قدمت صفویه در محله بیدآباد

بازی

View more posts from this author