حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی

حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی در هر شرایطی ادامه می‌یابد.

حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی در هر شرایطی ادامه می‌یابد.
حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی

خرم خبر

View more posts from this author