حمایت وزارت صنعت و معدن برای نوسازی کارخانه قند یاسوج/ تولید شکر خام در فاز اول کارخانه قند

حمایت وزارت صنعت و معدن برای نوسازی کارخانه قند یاسوج/ تولید شکر خام در فاز اول کارخانه قند
کارخانه قند یاسوج با حمایت وزارت صنعت و معدن، نوسازی و بازسازی می‌شود.

حمایت وزارت صنعت و معدن برای نوسازی کارخانه قند یاسوج/ تولید شکر خام در فاز اول کارخانه قند

کارخانه قند یاسوج با حمایت وزارت صنعت و معدن، نوسازی و بازسازی می‌شود.
حمایت وزارت صنعت و معدن برای نوسازی کارخانه قند یاسوج/ تولید شکر خام در فاز اول کارخانه قند

ورزش و زندگی

View more posts from this author