خاطرات آزادگان در قالب کتاب گردآوری شود/ آزادگان سند استقامت ایران

خاطرات آزادگان در قالب کتاب گردآوری شود/ آزادگان سند استقامت ایران
امام جمعه نهاوند با بیان اینکه باید خاطرات آزادگان و رزمندگان در قالب کتاب گردآوری شود، گفت: آزادگان سند ایستادگی و استقامت ملت ایران هستند.

خاطرات آزادگان در قالب کتاب گردآوری شود/ آزادگان سند استقامت ایران

امام جمعه نهاوند با بیان اینکه باید خاطرات آزادگان و رزمندگان در قالب کتاب گردآوری شود، گفت: آزادگان سند ایستادگی و استقامت ملت ایران هستند.
خاطرات آزادگان در قالب کتاب گردآوری شود/ آزادگان سند استقامت ایران

تکنولوژی جدید

View more posts from this author