خانه موزه ابوترابی محل رفت و آمد بزرگان و سیاستمداران بود

خانه موزه ابوترابی محل رفت و آمد بزرگان و سیاستمداران بود
نایب‌رئیس سابق مجلس شورای اسلامی گفت: خانه موزه ابوترابی در گذشته محل رفت و آمد بزرگان، عالمان باتقوا، مؤمن و سیاستمداران بوده که ارزش معنوی این خانه را افزایش داده است.

خانه موزه ابوترابی محل رفت و آمد بزرگان و سیاستمداران بود

نایب‌رئیس سابق مجلس شورای اسلامی گفت: خانه موزه ابوترابی در گذشته محل رفت و آمد بزرگان، عالمان باتقوا، مؤمن و سیاستمداران بوده که ارزش معنوی این خانه را افزایش داده است.
خانه موزه ابوترابی محل رفت و آمد بزرگان و سیاستمداران بود

دانلود موزیک

View more posts from this author